[print-me title="Cetak" target="#middle_content"]

Polisi Privasi

Pengenalan

Di Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC), kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda mematuhi undang-undang Malaysia. CGC hanya akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda mengikut undang-undang (termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) dan ini memperkatakan dasar privasi dengan maklumat peribadi (dirujuk sebagai “data”) yang mungkin dikumpulkan tentang anda melalui perkhidmatan kami atau kemudahan. Polisi ini tidak terpakai bagi entiti lain yang tidak dimiliki atau dikawal oleh laman web CGC, ia juga tidak terpakai bagi orang yang bukan pekerja atau ejen laman web CGC, atau yang bukan di bawah kawalan laman web CGC. Sila ambil masa untuk membaca Terma Penggunaan laman ini.

Ungkapan “CGC” adalah termasuk syarikat-syarikat berkaitan CGC (termasuk anak-anak syarikat CGC), melainkan dinyatakan sebaliknya.

1. Kepentingan Persetujuan

Anda mungkin dikehendaki untuk memberikan CGC data peribadi anda apabila anda meminta maklumat atau mendaftar untuk produk dan perkhidmatan kami. Dengan berbuat demikian, anda bersetuju dengan penggunaan oleh CGC selaras dengan Dasar Privasi ini.

Data sensitif berkaitan peribadi anda (termasuk data yang berkaitan dengan kesihatan fizikal atau mental anda, atau pensabitan kesalahan, dan lain-lain ) akan diambil pakai oleh kami sekiranya anda memohon produk-produk tertentu yang memerlukan anda untuk mendedahkan data sensitif peribadi kepada kami . CGC hanya akan menggunakan data sensitif peribadi anda untuk memberikan perkhidmatan yang ingin anda mendaftar. Jika CGC mengumpul, menggunakan, mengekalkan atau mendedahkan data sensitif peribadi anda, kami akan meminta persetujuan anda .

Anda mempunyai pilihan , pada bila-bila masa , untuk tidak memberikan data / data peribadi anda sensitif peribadi atau untuk membatalkan persetujuan anda untuk pemprosesan CGC data / data peribadi anda sensitif peribadi. Walau bagaimanapun , kegagalan untuk memberikan apa-apa data peribadi / data peribadi yang sensitif atau pembatalan persetujuan anda untuk memproses data data peribadi / sensitif peribadi yang diberikan boleh mengakibatkan CGC tidak dapat menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan yang berkesan dan berterusan.

2. Pengumpulan Data

Seperti terdapat pada kebanyakan laman web , laman web CGC mungkin juga secara automatik menerima maklumat umum yang terkandung di dalam fail log , seperti alamat IP anda, dan cookie . Maklumat yang dikumpul biasanya akan termasuk nama anda , alamat e -mel, nombor telefon, butiran perhubungan yang lain , umur, pekerjaan , status perkahwinan , maklumat kewangan seperti pendapatan anda, atau butir-butir cukai pendapatan kad pengenalan atau pasport, tempat lahir, sejarah kredit dan sejarah transaksi anda setelah selesai anda maklum balas / pertanyaan / aduan dan borang kenalan pantas didapati di laman web CGC . Maklumat ini diperlukan untuk kami untuk menyediakan maklumbalas yang diperlukan kepada semua soalan anda. Untuk membolehkan kami memantau aktiviti di laman web CGC , kami juga mengumpul maklumat seperti bilangan pengguna , tarikh dan masa lawatan , bilangan halaman yang dilihat dan maklumat yang dimuat turun.

Data peribadi CGC pindah bayaran boleh sama ada wajib atau sukarela. Data peribadi wajib adalah yang diperlukan untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan. Jika anda tidak memberikan kami dengan data peribadi yang wajib, CGC tidak akan dapat menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami.

Data peribadi sukarela adalah mereka yang tidak wajib bagi membolehkan CGC untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami. Jika anda tidak memberikan CGC dengan data peribadi secara sukarela, anda masih boleh mendaftar untuk produk dan perkhidmatan kami. Data peribadi wajib dan sukarela berbeza untuk setiap produk dan perkhidmatan dan akan ditunjukkan dalam borang permohonan.

Data daripada anda diperolehi dalam pelbagai cara , seperti:

 1. Apabila anda mendaftar untuk atau menggunakan salah satu perkhidmatan yang telah disediakan oleh CGC.
 2. Apabila anda menghubungi CGC melalui pelbagai kaedah, seperti borang permohonan, e-mel dan surat menyurat , panggilan telefon dan perbualan anda dengan kakitangan CGC di cawangan. Jika anda menghubungi kami atau kami menghubungi anda dengan menggunakan telefon, kami boleh memantau atau merekodkan panggilan telefon untuk jaminan kualiti , latihan dan tujuan keselamatan.
 3. Daripada analisis kami berkaitan transaksi anda (contohnya sejarah pembayaran , pinjaman atau baki deposit , kredit atau pembelian kad debit).
 4. CGC juga boleh mendapatkan data peribadi anda apabila anda mengambil bahagian dalam kaji selidik pelanggan atau apabila anda mendaftar untuk mana-mana promosi CGC.
 5. Apabila kami mendapatkan apa-apa data dan maklumat daripada pihak yang diberi kuasa ketiga (contoh agensi rujukan kredit , agensi pengawalseliaan dan penguatkuasaan , majikan, pemegang akaun bersama, penjamin , wakil undang-undang) .

3. Cookies

Cookie ialah satu pakej data yang membolehkan server kami mengenal pasti dan berinteraksi dengan lebih berkesan dengan komputer anda tanpa mengenal pasti pengguna individu. Seperti banyak laman web yang lain, laman web ini menetapkan dan menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda; untuk mengingati tetapan peribadi anda misalnya.

4. Tujuan Memproses Data Peribadi Anda

CGC boleh memproses data peribadi anda atas sebab-sebab berikut :

 • Untuk menilai produk dan perkhidmatan kami.
 • Untuk mengesahkan kedudukan kewangan melalui rujukan cek kredit.
 • Mengurus dan menyenggara akaun dan kemudahan anda.
 • Untuk menilai keperluan kewangan dan untuk terus melaksanakan obligasi kontrak yang dibuat antara CGC dan anda.
 • Untuk bertindak balas kepada pertanyaan dan aduan anda dan untuk menyelesaikan pertikaian.
 • Untuk fungsi dalaman seperti menilai keberkesanan pemasaran , penyelidikan pasaran , analisis statistik dan pemodelan , laporan , audit dan pengurusan risiko dan untuk mengelakkan penipuan.
 • Pemenuhan apa-apa peraturan dan keperluan untuk apa-apa sebab lain yang berkaitan dengan menyediakan anda perkhidmatan yang anda perlukan.

CGC juga boleh berkongsi data peribadi anda dengan entiti lain seperti ejen CGC atau rakan kongsi strategik dan pihak ketiga yang lain (” entiti lain “) dan anda boleh menerima komunikasi pemasaran daripada CGC atau daripada entiti lain mengenai produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik untuk anda .

Sekiranya anda tidak lagi ingin menerima komunikasi pemasaran, sila maklumkan kepada kami untuk menarik balik kebenaran anda dan kami akan menghentikan pemprosesan dan berkongsi data peribadi anda dengan entiti lain untuk tujuan menghantar komunikasi pemasaran.

Anda mempunyai pilihan untuk menarik balik kebenaran anda untuk menerima pemasaran atau bahan promosi / komunikasi, anda boleh menghubungi kami dengan menggunakan maklumat hubungan yang terdapat pada laman web.

5. Pendedahan Data Peribadi

Maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami akan dirahsiakan. Walau bagaimanapun , untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan yang berkesan dan berterusan dan mematuhi apa-apa kehendak undang-undang dan peraturan, kami mungkin perlu untuk mendedahkan data peribadi anda kepada:

 • Agensi-agensi rujukan kredit apabila anda memohon mana-mana produk berasaskan kredit kami.
 • Agen dan penyedia perkhidmatan dengan siapa kita mempunyai perjanjian kontrak untuk beberapa fungsi , perkhidmatan dan aktiviti.
 • Penyedia perkhidmatan kewangan (contohnya broker gadai janji , syarikat-syarikat insurans).
 • Pedagang dan rakan strategik.
 • Pihak yang diberi kuasa oleh anda.
 • Penguatkuasaan agensi kawal selia dan kerajaan seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang , yang diberi kuasa oleh mana-mana perintah mahkamah atau untuk memenuhi obligasi kepada pihak berkuasa

Pendedahan data anda mungkin melibatkan pemindahan data peribadi anda ke tempat-tempat di luar Malaysia, dan dengan menyediakan kami data peribadi anda, anda bersetuju untuk apa-apa pemindahan mana ia dikehendaki memberikan anda perkhidmatan yang anda telah diminta, dan bagi pelaksanaan apa-apa kewajipan kontrak anda dengan CGC termasuk untuk tujuan penyimpanan.

6. Penggunaan Data

Data anda boleh digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan pengalaman pengguna anda di laman web ini. Usaha akan diambil untuk menghalang data anda daripada yang disediakan untuk pihak ketiga melainkan jika:

 1. (i) disediakan bagi selainnya dalam Dasar Privasi ini;
 2. (ii) kebenaran anda diperolehi, seperti apabila anda berkongsi data;
 3. (iii) perkhidmatan yang disediakan di laman web kami memerlukan interaksi dengan pihak ketiga, atau disediakan oleh pihak ketiga;
 4. (iv) menurut tindakan undang-undang atau penguatkuasaan undang-undang;
 5. (v) apabila didapati bahawa penggunaan laman ini melanggar polisi laman web CGC ini, syarat-syarat perkhidmatan, atau garis panduan penggunaan lain, atau jika ia dianggap semunasabahnya perlu oleh laman web CGC untuk melindungi hak-hak dan / atau harta undang-undang laman web CGC .

Sekiranya anda memilih untuk menggunakan pautan yang dipaparkan di laman web ini untuk melawat laman web lain, anda dinasihatkan untuk membaca dasar privasi yang disiarkan laman web berkenaan.

7. Perlindungan & Pengekalan Data

Semua langkah-langkah fizikal, teknikal dan organisasi yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data peribadi itu hendaklah dijalankan oleh CGC. Sekiranya kami mendedahkan apa-apa data peribadi anda kepada ejen-ejen kami yang diberi kuasa atau penyedia perkhidmatan, kami memerlukan mereka sewajarnya melindungi data peribadi yang diberikan kepada mereka.

CGC akan mengekalkan data peribadi anda untuk tempoh yang perlu untuk memenuhi tujuan yang mana ia dikumpulkan atau mematuhi keperluan undang-undang, kawal selia dan keperluan dalaman. Selepas itu, data anda akan dimusnahkan atau dipadamkan secara kekal.

8. Menyunting atau Menghapuskan Maklumat Akaun Anda

Anda dibekalkan dengan keupayaan untuk mengedit maklumat yang disimpan untuk maklumat akaun pengguna anda semasa pendaftaran, dengan melawat panel kawalan akaun pengguna anda. Anda boleh meminta untuk akaun pengguna anda dipadamkan; untuk berbuat demikian, sila hubungi penyelaras web. Sila lihat Terma Penggunaan untuk maklumat lanjut.

9. Pembetulan Data / Kemas Kini

Anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi anda. Jika anda ingin mengakses data peribadi anda, sila hubungi kami. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin akan mengenakan sedikit bayaran bergantung kepada maklumat yang diminta. Kami juga boleh mengambil langkah-langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda untuk mengakses data peribadi anda.

CGC komited untuk memastikan bahawa data peribadi yang kami simpan tentang anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan adalah terkini. Jika terdapat sebarang perubahan kepada data peribadi anda atau jika anda percaya bahawa data peribadi anda yang bersama kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, sila hubungi pihak kami supaya langkah boleh di ambil untuk mengemaskini data peribadi anda.

10. Hubungi Kami

Jika anda perlu menghubungi kami, anda boleh melawat mana-mana cawangan, hubungi kami di 603 -7880 0088 atau kunjungi kami di http://www.cgc.com.my.

11. Perubahan Dasar Privasi ini

Perubahan boleh dibuat kepada polisi ini dari semasa ke semasa. Anda akan dimaklumkan mengenai perubahan kepada dasar ini sama ada melalui pengumuman dengan jelas di laman web, dan / atau mesej mel yang dihantar ke alamat e-mel yang anda telah disediakan, yang disimpan dalam tetapan pengguna anda.

Dasar Keselamatan

Sistem Pemantauan – Untuk tujuan keselamatan dan memastikan bahawa laman web CGC adalah tersedia untuk pengguna web , CGC menggunakan program perisian khas untuk trafik rangkaian pemantauan bagi mengenalpasti percubaan yang tidak dibenarkan untuk memuat naik atau mengubah maklumat , atau sebaliknya menyebabkan kerosakan kepada sistem server CGC. Program-program ini mengumpul maklumat yang secara langsung mengenal pasti individu dan mengumpul maklumat yang boleh membantu CGC untuk mengenal pasti usaha untuk mengganggu laman webnya.

Jika anda menggunakan laman web CGC , anda perlu mengambil perhatian bahawa semua aktiviti boleh dipantau dan direkodkan. Sesiapa yang menggunakan laman web CGC itu secara nyata bersetuju untuk pemantauan dan rakaman tersebut.

Maklumat log – Server CGC secara automatik merekodkan maklumat setiap kali anda melawat laman web . Log server ini mungkin termasuk maklumat seperti tarikh dan masa lawatan anda, alamat Protokol Internet anda, jenis server, bahasa server , saiz skrin penyemak imbas, dan satu atau lebih cookies yang mengenal pasti server anda. Maklumat yang dikumpul hanya digunakan untuk menyusun statistik , secara agregat , bagi penggunaan laman web CGC .

Cookies – Apakah cookies? Cookies adalah sebahagian kecil maklumat yang dikirimkan ke penyemak imbas anda apabila anda mengakses laman web. Penggunaan cookie adalah satu praktis standard industri dan didapati di laman web yang paling utama.

Pada halaman tersebut di mana CGC menggunakan “cookies ” untuk memudahkan penggunaan laman web ini , ia tidak mengumpul maklumat peribadi tentang anda. Cookies membantu untuk menyimpan pilihan pengguna dan mengesan trend penggunaan secara diagregatkan . CGC menggunakan cookies untuk menentukan sesi pengguna dan juga untuk menyediakan beberapa ciri-ciri utama untuk laporan penggunaan laman web. Cookies ini adalah unik untuk domain CGC dan tidak boleh diubah atau diambil semula oleh mana-mana perkhidmatan pada domain yang lain.

Google Analytics – Laman web CGC menggunakan Google Analytics, satu khidmat luar yang disediakan oleh Google , untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan laman web. Maklumat yang dihantar oleh pelayar juga dihantar ke pelayan yang dikendalikan oleh Google, dan digunakan untuk menyediakan CGC dengan statistik agregat mengenai jumlah lawatan , corak penggunaan dan carian yang dilakukan pada laman web CGC .

Maklumat daripada e- mel yang anda hantar kepada CGC – Jika anda membuat keputusan untuk menghantar mesej e -mel, mesej biasanya akan mengandungi alamat e- mel kembali anda. Jika anda termasuk maklumat peribadi yang mengenal pasti dalam e -mel anda kerana anda mahu CGC untuk menangani isu-isu tertentu dengan situasi anda , CGC boleh menggunakan maklumat yang dalam bertindak balas kepada permintaan anda. Selain itu, e -mel tidak sama sekali dicagarkan pemintasan. Sila hantar maklumat yang diperlukan untuk membantu proses CGC permintaan anda.

Penyerahan sukarela Maklumat – Pada beberapa laman web CGC, CGC menyediakan bentuk yang membolehkan anda secara sukarela menyerahkan maklumat peribadi (seperti alamat e -mel, nombor telefon atau nama). Sebagai contoh, ini berlaku apabila anda menyerahkan pertanyaan / borang aduan maklum balas kepada CGC.

Semua maklumat yang dikemukakan hanya digunakan untuk tujuan yang dinyatakan yang mana ia bertujuan dan tidak dibuat kepada mana-mana pihak ketiga.

Maklumat Peribadi Keselamatan Storan – CGC mengekalkan standard keselamatan yang ketat untuk melindungi maklumat peribadi anda yang dihantar melalui e-mel atau peraturan sukarela maklumat seperti yang dinyatakan di atas. CGC akan sentiasa memastikan penghantaran, pemprosesan dan penyimpanan data peribadi anda mematuhi Dasar Privasi.