Skim Pembiayaan Teknologi Hijau (SPTH) & Skim Pembiayaan Teknologi Hijau – Islam (SPTH – i) 2.0

Objektif

Teknologi Hijau adalah dijangkakan sebagai salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi bagi Malaysia. GTFS / GTFS-i 2.0 telah ditubuhkan oleh Kerajaan bertujuan untuk menggalakkan syarikat dan usahawan tempatan supaya terlibat dalam projek berasaskan teknologi hijau bagi menyokong agenda teknologi hijau negara.

Tujuan Pembiayaan

 • Pengeluar Teknologi Hijau – Untuk membiayai pelaburan dalam pengeluaran produk teknologi hijau
 • Pengguna Teknologi Hijau – Untuk membiayai pelaburan dalam penggunaan teknologi hijau
 • Syarikat Perkhidmatan Tenaga (ESCO) – Untuk membiayai pelaburan atau aset berkaitan dengan projek kecekapan tenaga dan/ atau kontrak prestasi tenaga

Skim ini boleh digunakan untuk pembiayaan:

 1. Perbelanjaan Modal
  Untuk pembelian peralatan, baru dan peralatan yang dibaikpulih.
 2. Modal Kerja
  Jumlah kemudahan pinjaman / pembiayaan maksimum yang dibenarkan untuk modal kerja adalah sehingga RM5 juta

Tujuan berikut tidak layak di bawah Skim ini:

 • Untuk pembiayaan semula atau penstrukturan semula kemudahan pinjaman / pembiayaan sedia ada
 • Untuk pembiayaan kos Penyelidikan dan Pembangunan
 • Untuk projek-projek yang telah siap dan dibiayai

Kriteria Kelayakan

 • Skim ini terbuka kepada kategori berikut:
  i. Pengeluar Teknologi Hijau
  ii. Pengguna Teknologi Hijau
  iii. Syarikat Perkhidmatan Tenaga (ESCO)
 • Syarikat mesti berdaftar secara sah di Malaysia, dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia (dengan sekurang-kurangnya 51% pegangan saham)
 • Sektor yang berkelayakan adalah:
  i. Tenaga
  ii. Pembuatan
  iii. Pengangkutan
  iv. Bangunan
  v. Pengurusan Sisa
  vi. Air
 • Syarikat dengan Sijil Projek Hijau yang dikeluarkan oleh Malaysian Green Technology Corporation dan sijil mestilah dalam tempoh sah

Had Pinjaman/ Pembiayaan Maksimum

 • Pengeluar Teknologi Hijau: RM100 juta
 • Pengguna Teknologi Hijau: RM50 juta
 • Syarikat Perkhidmatan Tenaga (ESCO): RM25 juta

Tempoh Pinjaman/ Pembiayaan Maksimum

 • Pengeluar Teknologi Hijau: Sehingga 15 tahun
 • Pengguna Teknologi Hijau: Sehingga 10 tahun
 • Syarikat Perkhidmatan Tenaga (ESCO): Sehingga 5 tahun

Jenis Kemudahan Kredit/ Pembiayaan

 • Semua jenis kemudahan untuk pinjaman konvensional dan pembiayaan Islam

Lindungan Jaminan

 • Jaminan 60% ke atas pinjaman/ pembiayaan yang diluluskan dan terhad kepada nilai yang dinyatakan dalam Sijil Projek Hijau yang dikeluarkan oleh Malaysian Green Technology Corporation

Institusi-institusi yang mengambil bahagian

 • Semua institusi kewangan komersil, Islamik, dan institusi kewangan pembangunan yang dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia
 • Institusi lain yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan

Kadar Faedah/ Keuntungan

 • Akan ditentukan oleh institusi-institusi yang mengambil bahagian

Insentif Kerajaan

 • Pembayaran balik 2% setahun kadar faedah/ keuntungan untuk tujuh tahun pertama pinjaman/ pembiayaan berdasarkan tarikh pengeluaran Surat Pengesahan

Prosedur Permohonan

 • Pemohon dikehendaki mengemukakan permohonan kepada Malaysian Green Technology Corporation di laman web www.gtfs.my untuk pensijilan projek hijau
 • Pemohon yang telah memperolehi pensijilan projek hijau kemudiannya mengemukakan permohonan untuk pinjaman/ pembiayaan di mana-mana institusi-instusi yang mengambil bahagian

Tempoh Permohonan

 • Skim ini akan dibuka sehingga 31 Disember 2020 atau setelah pinjaman / pembiayaan sehingga RM2 bilion diluluskan, yang mana lebih awal atau lanjutan berikutnya berkenaan tarikh luput permohonan