Skim Jaminan Anjal (SJA)

Objektif

Skim Jaminan Anjal (SJA) menyediakan jaminan bagi pembiayaan yang diperuntukkan di bawah Dana BNM untuk PKS – Semua Sektor Ekonomi (selain PKS dalam Sektor Pertanian Primer dan Perusahaan Mikro)

Dana ini direka bagi memudahkan akses kepada pembiayaan untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Malaysia yang berdaya maju.

Ciri-ciri Utama

Antara ciri-ciri utama SJA adalah:

 • Lindungan jaminan meliputi antara 30% – 80% seperti yang dikehendaki oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian.
 • Yuran jaminan tahunan, dikira berdasarkan lindungan jaminan yang dikeluarkan dan dibayar terlebih dahulu. Yuran akan ditanggung oleh institusi-institusi kewangan yang mengambil bahagian.
 • Bercagar           :- Antara 0.5%0 hingga 1.85 % setahun.
 • Tidak Bercagar :- Antara 0.80% hingga 2.15% setahun.

i) Bayaran Yuran Jaminan

 • Surat Jaminan baharu (LG) – Dibayar atas permintaan untuk LG oleh Institusi Kewangan (FI) .
 • LG Ulang Tahun – Dibayar pada atau sebelum tarikh ulang tahun LG .

ii) Bayaran Balik Yuran Jaminan

 • Pembayaran balik yuran jaminan akan dikira secara purata pada setiap bulan. Tempoh yang digunakan akan dikira bermula dari bulan LG/Ulang Tahun LG sehingga bulan pembatalan/pindaan.
 • Pembayaran balik yuran jaminan secara purata adalah untuk LG yang dibatalkan atau dipinda oleh CGC bermula 2 Januari 2013 dan seterusnya.

Prosedur Permohonan

Permohonan pinjaman dibuat melalui mana-mana institusi kewangan yang mengambil bahagian. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur tapisan biasa dan keperluan keselamatan oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian.

PKS – Semua Ekonomi Sektor

Tujuan Pembiayaan

 • Perbelanjaan Modal; atau / dan
 • Modal kerja

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

 • Pembelian saham;
 • Pembiayaan semula kemudahan kredit / pembiayaan sedia ada;
 • Pembelian tanah / pelaburan hartanah;
 • Pembangunan hartanah;
 • Pelaburan oleh syarikat pegangan pelaburan;
 • Aktiviti yang melibatkan wang sebagai stok dagangan (termasuk kredit, pajakan, pemfaktoran dan perniagaan insurans);
 • Perjudian, alkohol, tembakau atau aktiviti dan produk jenis lain yang seumpamanya; dan
 • Aktiviti perniagaan yang tidak patuh Shari’ah (hanya berkenaan untuk Pembiayaan Islam).

Kriteria Kelayakan

 • Mesti termasuk dalam definisi PKS (untuk maklumat lanjut, sila klik di sini)
 • Perniagaan adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); atau pihak berkuasa / pejabat  daerah di Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun untuk  penyedia perkhidmatan profesional.
 • Dana pemegang saham tidak melebihi RM5 juta
 • Pegangan saham oleh Syarikat Awam Tersenarai dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (jika ada) dalam PKS tidak melebihi 20%
 • Warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia dan memiliki minima 51% pegangan saham  dalam PKS

Sektor yang Layak : Semua sector ekonomi (selain PKS dalam Sektor Pertanian Primer dan Perusahaan Mikro)
Kadar Pembiayaan Maksima : 6.00% hingga 8.00% setahun
Tempoh Maksima : Sehingga 5 tahun
Pembiayaan Minima : Tiada amaun minima
Pembiayaan Maksima : RM5 juta

Institusi Kewangan yang Mengambil Bahagian (PFI)

 • Semua bank berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (FSA);
 • Semua bank Islam berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA);
 • Semua institusi kewangan pembangunan yang ditetapkan di bawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 (DFIA)