9. எவ்வகை வணிகங்கள் சி.ஜி.சி-விடம் உத்தரவாதப் பாதுகாப்பை விண்ணக்க முடியும்?

அணைத்து பதிவு பெற்ற வணிகங்களும் உத்தரவாதப் பாதுகாப்பை விண்ணப்பிக்கலாம் எனினும், நாங்கள் வியாபரத் தன்நம்பகத்தன்மையின் அடிப்படையில் விண்ணபத்தை மதிப்புடு செய்கின்றோம்.