7. Adakah CGC mengenakan fi dan caj-caj apabila saya memohon untuk Skim CGC?

  • CGC tidak mengenakan bayaran pemprosesan dan pembaharuan untuk skim kami.
  • Bagi pelanggan yang telah menerima skim pembiayaan terus kami misalnya BizMula-i dan BizWanita-i, pembiayaan akan dikenakan duti setem seperti Akta Setem 1949 (Disemak 1989), kos dan caj berkaitan dengan dokumentasi pembiayaan.