3. Apakah keistimewaan Skim Jaminan CGC?

  • Apabila anda memohon pinjaman atau sebarang kemudahan kredit lain yang dilindungi CGC, institusi pemberi pinjaman akan institusi yang memberi pinjaman akan memproses dan membuat penilaian, dan kemudiannya menggariskan langkah yang perlu untuk mendapatkan pinjaman berjamin CGC atau kemudahan kredit yang diperlukan. Anda tidak perlu membuat perrmohonan yang berasingan.
  • Jaminan CGC menyediakan keyakinan kepada institusi pemberi pinjaman, dan membolehkan anda mendapatkan pembiayaan berdasarkan daya maju perniagaan anda dan memaksimumkan nilai cagaran yang ditawarkan, jika ada.
  • CGC sentiasa peka mengenai trend dan perubahan dalam perniagaan dengan memenuhi keperluan perniagaan kecil dan sederhana di Malaysia, apabila diperlukan.