13. நான் சில நிதி நிறுவனங்களை அனுகியுள்ளேன். ஆனால், அவர்கள் சி.ஐி.சி-யின் கடன் விண்ணப்பத்தை ஏற்க மறுப்பதற்கு காரணம் என்ன ?

நம்பகத்தன்மையற்ற வாணிகம், போதிய ஆவணங்கள் இல்லாமை மற்றும் நிதி நிறுவனத்தின் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யாவிடில், நிதி நிறுவனத்திற்கு விண்ணப்பதை நிராகரிக்க உரிமை உண்டு.