பிஸ்ஜமின் – ஐ என்.ஆர்.சி.சி.

பிஸ்ஜமின் – ஐ என்.ஆர்.சி.சி.

தகுதி வரம்பு மலேசியாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மற்றும் இயங்கும் ஒரு நிறுவனம், மலேசிய-பங்குதாரர் (கள்) நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்சம் 30% பங்குதாரர்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் (கள்). தேசிய மேம்பாட்டு கழகத்தின் (NSDC), SME பொருளாக்கத்தின் வரையரைக்குள் உட்பட்டிருக்க வேண்டும். (விவரங்களுக்கு, இங்கே கிளிக் செய்க). ‘ஹலால்’ நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து சாத்தியமான வணிகங்களும் உட்பட்டது….

பிஸ்ஜமின் என்.ஆர்.சி.சி.

பிஸ்ஜமின் என்.ஆர்.சி.சி.

தகுதி வரம்பு மலேசியாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மற்றும் இயங்கும் ஒரு நிறுவனம், மலேசிய-பங்குதாரர் (கள்) நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்சம் 30% பங்குதாரர்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் (கள்). தேசிய மேம்பாட்டு கழகத்தின் (NSDC), SME பொருளாக்கத்தின் வரையரைக்குள் உட்பட்டிருக்க வேண்டும். (விவரங்களுக்கு, இங்கே கிளிக் செய்க). அதிகபட்ச கடன் வரம்பு RM15.0 மில்லியன் வரை கடன்…

Green Technology Financing திட்டம் (GTFS) & Green Technology Financing திட்டம் Islamic (GTFS – i) 2.0

Green Technology Financing திட்டம் (GTFS) & Green Technology Financing திட்டம் Islamic (GTFS – i) 2.0

குறிக்கோள் (Objective) மலேசியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் வளர்ந்து வரும் இயக்கிகளில் ஒன்றாக பசுமை தொழில்நுட்பம் கருதப்படுகிறது.உள்ளூர் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோரை பசுமை தொழில்நுட்ப திட்டங்களில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் தேசிய பசுமை தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சி நிரலை ஆதரிப்பதற்காக ஜி.டி.எஃப்.எஸ் / ஜி.டி.எஃப்.எஸ்-ஐ 2.0 அரசாங்கத்தால் நிறுவப்பட்டது. நிதி நோக்கம் (Purpose of Financing) பசுமை தொழில்நுட்ப…

BizJamin-i திட்டம்

BizJamin-i திட்டம்

தகுதி வரையறைகள் மலேசியாவில் பதிவுச் செய்யப்பட்ட நிறுவனம், குறைந்த பட்சம் 51% பங்குகள் மலேசியரின் கட்டுப்பாட்டில் அல்லது மலேசியருக்குச் சொந்தமான வியாபாரமாக இருக்க வேண்டும். SME மேம்பாட்டு மன்றத்தின் வரையறைக்குள் உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் (மேல் விவரங்களுக்கு இந்த விசையை அழுத்தவும்) அனைத்து வணிக நடவடிக்கைகளும் ‘ஹலால்’-ஆக இருக்க வேண்டும் அதிகபட்ச நிதி வரம்பு RM15.0…

BizSME திட்டம்

BizSME திட்டம்

அடிப்படைத்தகுதி மலேசியாவில் பதிவுச் செய்யப்பட்ட மற்றும் மலேசியரால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும்ச சொந்தமான வானிபம் (குறைந்தபட்சம் 51% பங்குமுதலீடு); நிறுவனத்தின் முழு நேர ஊழியர்கள் அல்லது வருடாந்திர விற்பனை விற்றுமுதல் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் சிறிய மற்றும் நடுத்தர வரையறைகள் அமைந்திருக்க வேண்டும். நிறுவனம் முறையான வணிக நிறுவனமாக,தனியுரிமை , கூட்டாண்மை அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனமாக இருக்க…

BizBina-i

BizBina-i

குறிக்கோள் பிஸ்பினா-ஐ என்பது நேரடி நிதித் திட்டமாகும், இது இயற்கை பேரழிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வணிகங்களுக்கு குறிப்பாக வழங்கப்படுகிறது. நிதி நோக்கம் வேலை மூலதனம் மற்றும்/அல்லது சொத்து வாங்குதல் குறிப்பு: வழங்கப்படும் நிதி உதவி மறுநிதி கடன் வசதிக்காகப் பயனபடுத்தக்கூடாது. அடிப்படைத் தகுதி தேசிய SME மேம்பாட்டு மன்றத்தின் வரையறைக்குள் உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் (மேல் விவரங்களுக்கு இந்த…

BizWanita-i

BizWanita-i

நோக்கம் Bizwanita-i, 4 ஆண்டுகளுக்குக் குறைவாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் மகளிர் தொழில்முனைவர்களுக்கான நேரடி நிதியுதவி திட்டம். இத்திட்டம் தேசிய வங்கியின் சிறு மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகங்களுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் நிதியுதவியைக் கொண்டு இயங்குகிறது- அனைத்து பொருளாதார துறைகளுக்கும் (AES). நிதியுதவி நோக்கம் * வேலை மூலதனம்; மற்றும்/அல்லது * சொத்து வாங்குதல் (எ.கா: உபகரணங்கள் மற்றும்…

BizMula-i

BizMula-i

நோக்கம் BizMula-i, 4 ஆண்டுகளுக்குக் குறைவாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் புதிய வர்த்தகங்களுக்கான நேரடி நிதியுதவி திட்டம். இத்திட்டம் தேசிய வங்கியின் சிறு மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகங்களுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் நிதியுதவியைக் கொண்டு இயங்குகிறது- அனைத்து பொருளாதார துறைகளுக்கும் (AES). நிதியுதவியின் நோக்கம் * வேலை மூலதனம்; மற்றும்/அல்லது * சொத்து வாங்குதல் (எ.கா: உபகரணங்கள் மற்றும்…

Franchise Financing திட்டம் (FFS)

Franchise Financing திட்டம் (FFS)

தகுதி வரையறைகள் மலேசிய கட்டுப்பாட்டில் அல்லது மலேசியர்களின் சொந்த வியாபரமாகவும் பங்குதாரர்கள் நிதி அல்லது சொத்து மதிப்பு RM1.5 மில்லியனுக்கு அதிகமாகவும் இருக்க கூடாது. பின்வரும் வரையறைகளுக்கு சிறிய மற்றும் நடுதர வியாபரம்(SMES) உடன்பட்டதாக இருத்தல்(விவரங்களுக்கு , இங்கே கிளிக் செய்க) கடன் பெறுபவரின் மொத்த கடன் வசதிகள் RM7.5 மில்லியன் மிகாமல் இருக்க வேண்டும்….

Flexi Guarantee திட்டம் (FGS)

Flexi Guarantee திட்டம் (FGS)

FGS (Flexi Guarantee Scheme) எனும் திட்டம் அனைத்து பொருளாதார துறைகளைச் சார்ந்த சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு (SMEs) வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்த நிதி செலவினங்களுடன், நிறைவான கடன் வசதிகளை வழங்குகிறது. இது மலேசிய தேசிய வங்கியின் அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது. முக்கிய பண்புகள் இன் பிரதான முக்கிய பண்புகள் இவை: பங்கு பெறும் நிதி…